NHMTTS SAPI5 4.0

Testimonials

Triết Nguyễn
Date: Jul 01, 2013


Cám ơn chương trình rất nhiều. Nếu có thể được xin tác giả thêm công cụ tùy chỉnh tốc độ, cao độ ở mỗi phần của câu văn. Như thế người dùng có thể chỉnh cho câu văn truyền cảm hơn. Chân thành cám ơn.
NHMTTS - Vietnamese text to speech online