NHMTTS SAPI5 4.0

Testimonials

tuong nguyenkhanh
Date: Apr 24, 2011


Thử qua chương trình tôi có nhận xét là engine bạn viết đã có thay đổi lớn trong công cuộc biến TTS SAPI của Việt Nam trở nên phổ dụng, giọng đọc đã có truyền cảm hơn rất nhiều so với các engine tôi đã thử trước đây, bit rate c...

Contact Us