NHMTTS SAPI5 4.0

Testimonials

Thị Diễm Chi Trần
Date: Jun 01, 2013


Mình đã tìm nhiều chương trình phát âm tiếng Việt nhưng mình thấy chương trình của bạn là tốt nhất. Phần cài giọng mặc định nói khó nghe nhưng do có phần chỉnh giọng nên mình cũng chỉnh được thành chuẩn và nhanh chậm. Rất là tuy...
NHMTTS - Vietnamese text to speech online